Decals - De Havilland Vampire - (ALPS-Printed)

Hersteller Matterhorn Circle
Massstab 1/72 & 1/48
Website Matterhorn Circle
Preis 1/72 = CHF 16.00
1/48 = CHF 25.00
(exkl. Versand)von Benoit Mathier, Sektion Oberwallis / 10-2009


Decal Sheet 1Decal Sheet 2Decals_Vampire Decals_Vampire Decals_Vampire


Die offiziele Web-Presenz der IPMS Schweiz
Disclaimer